+420 602 550 878 / Po-Pá: 8:00 - 16:00

Reklamační řád

 

Reklamační řád se řídí našimi obchodními podmínkami.

Výňatek obchodních podmínek uvádíme níže:

 

6.Reklamační řád a práva zvadného plnění (pro spotřebitele)
 
a) Práva Kupujícího zvadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku) a Reklamačním řádem Prodávajícího.
 
b) Prodávající odpovídá Kupujícímuza to, že dodal zboží, které si Kupující objednal, a že zboží při převzetí nemá vady.
To znamená, že zboží při převzetí zejména:
  • má vlastnosti, které byly ujednány, které Prodávající popisuje, nebo které mohl Kupující očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů
  • se hodí k účelu, který Prodávající uvádí, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá
  • odpovídá jakosti, která byla sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy
  • a-nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
 
c) Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
 
d) U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní obchodu, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.
 
e) V případě, že bude Kupujícímu zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou nemohl Kupující kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.
 
f) V souladu s občanským zákoníkem náleží Kupujícímu tato práva zvadného plnění:
 
Doplnění toho, co chybí

Sleva z kupní ceny

Výměna zboží nebo vadné součásti zboží

Oprava věci

Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

g) Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že Kupující vrátí věc v tom stavu, v jakém ji Kupující obdržel.

Výjimkou jsou případy, kdy:

h) Práva zvadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl, sám vadu způsobil,nebo uplynula-li záruční doba.

i) Záruka a nároky zodpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

j) Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

k) Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou za příčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

l) O doručené reklamaci rozhoduje Prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě.

m) Pokud Kupující zvolí právo, které mu nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo vpřípadě výměny zboží, která není možná), bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat. V takovém případě může Kupující zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

n) Při reklamaci vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Dále (po vyřízení reklamace) vydá Prodávající potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

o) V souladu s občanským zákoníkem má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů musí Kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


 

Řešení spotřebitelských sporů

Je-li Kupující spotřebitel a vznikne-li mezi Prodávajícím a Kupujícím spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má Kupující právo obrátit se stímto sporem

na Českou obchodní inspekci.

na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.

za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Toto právo může Kupující uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Prodávajícího poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.